12/01/2024 | Khanh Mai

Mã 2FA (Two-Factor Authentication) đã trở thành một phần quan trọng của bảo mật trực tuyến trong thời đại số hóa ngày nay. Đặc biệt, khi nói về mạng xã hội phổ biến như Facebook, việc bảo vệ tài khoản của bạn trở nên cực kỳ quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về code lấy mã 2FA Live cho Facebook để đảm bảo tính an toàn của tài khoản của bạn.

Code lấy mã 2FA Live Facebook là gì?

GET OTP 2FA LIVE
GET OTP 2FA LIVE

Code lấy mã 2FA (Two-Factor Authentication) là một hình thức bảo mật được sử dụng để xác minh danh tính của một người dùng trước khi cho phép họ truy cập vào tài khoản trực tuyến hoặc dịch vụ nào đó. Thay vì chỉ yêu cầu mật khẩu, mã 2FA yêu cầu người dùng cung cấp một yếu tố bảo mật bổ sung khác, thường là một mã số hoặc một thông tin xác minh khác. Code lấy mã 2FA thường được tạo ra bằng cách sử dụng một ứng dụng di động, hoặc trong bài viết này, là source code.

Mục đích của code lấy mã 2FA là tăng cường bảo mật bằng cách đảm bảo rằng người dùng phải cung cấp một yếu tố bảo mật bổ sung ngoài mật khẩu khi đăng nhập. Điều này làm cho việc xâm nhập vào tài khoản trở nên khó khăn hơn cho người khác, ngay cả khi họ biết mật khẩu của bạn. Code lấy mã 2FA giúp bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu trực tuyến khỏi sự đánh cắp hoặc truy cập trái phép.

Code lấy mã 2FA
Code lấy mã 2FA Live FaceBook mới nhất 2024

Code lấy mã 2FA Live có tác dụng gì?

Bảo vệ tài khoản

Code lấy mã 2FA cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung cho tài khoản trực tuyến của bạn. Ngay cả khi người khác biết mật khẩu của bạn, họ sẽ cần một yếu tố bảo mật bổ sung để truy cập tài khoản, giúp ngăn chặn sự đánh cắp tài khoản.

Phòng ngừa xâm nhập

Code lấy mã 2FA Live làm cho việc xâm nhập vào tài khoản trở nên khó khăn hơn đối với hacker. Điều này làm giảm nguy cơ bị hack và truy cập trái phép vào dịch vụ trực tuyến.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Code lấy mã 2FA đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân, thông tin tài chính và thông tin quan trọng khỏi bị lộ ra ngoài khi tài khoản bị xâm nhập.

Đảm bảo tính toàn vẹn của tài khoản

Mã 2FA giúp đảm bảo rằng tài khoản của bạn không bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động trái phép hoặc spam.

An toàn giao dịch tài chính

Trong các dịch vụ tài chính trực tuyến, code lấy mã 2FA làm cho giao dịch và thao tác tài chính trở nên an toàn hơn, đảm bảo rằng người dùng chính thức mới có thể thực hiện các giao dịch quan trọng.

Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, mã 2FA bảo vệ dữ liệu quan trọng và hệ thống mạng khỏi sự xâm nhập, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin quan trọng.

Share bộ source code lấy mã 2FA Live Facebook mới nhất 2024

Dưới đây, bạn có thể sử dụng bộ mã nguồn này để cài đặt XAMPP và chạy PHP trên hệ thống Windows hoặc tải lên dịch vụ lưu trữ web.

Tạo File tên GoogleAuthenticator.php với nội dung như sau:

<?php

class PHPGangsta_GoogleAuthenticator
{
  protected $_codeLength = 6;

  
  public function createSecret($secretLength = 16)
  {
    $validChars = $this->_getBase32LookupTable();

    
    if ($secretLength < 16 || $secretLength > 128) {
      throw new Exception('Bad secret length');
    }
    $secret = '';
    $rnd = false;
    if (function_exists('random_bytes')) {
      $rnd = random_bytes($secretLength);
    } elseif (function_exists('mcrypt_create_iv')) {
      $rnd = mcrypt_create_iv($secretLength, MCRYPT_DEV_URANDOM);
    } elseif (function_exists('openssl_random_pseudo_bytes')) {
      $rnd = openssl_random_pseudo_bytes($secretLength, $cryptoStrong);
      if (!$cryptoStrong) {
        $rnd = false;
      }
    }
    if ($rnd !== false) {
      for ($i = 0; $i < $secretLength; ++$i) {
        $secret .= $validChars[ord($rnd[$i]) & 31];
      }
    } else {
      throw new Exception('No source of secure random');
    }

    return $secret;
  }

 
  public function getCode($secret, $timeSlice = null)
  {
    if ($timeSlice === null) {
      $timeSlice = floor(time() / 30);
    }

    $secretkey = $this->_base32Decode($secret);

    $time = chr(0).chr(0).chr(0).chr(0).pack('N*', $timeSlice);
    
    $hm = hash_hmac('SHA1', $time, $secretkey, true);
    
    $offset = ord(substr($hm, -1)) & 0x0F;
    
    $hashpart = substr($hm, $offset, 4);

    $value = unpack('N', $hashpart);
    $value = $value[1];
    $value = $value & 0x7FFFFFFF;

    $modulo = pow(10, $this->_codeLength);

    return str_pad($value % $modulo, $this->_codeLength, '0', STR_PAD_LEFT);
  }

  
  public function setCodeLength($length)
  {
    $this->_codeLength = $length;

    return $this;
  }

  
  protected function _base32Decode($secret)
  {
    if (empty($secret)) {
      return '';
    }

    $base32chars = $this->_getBase32LookupTable();
    $base32charsFlipped = array_flip($base32chars);

    $paddingCharCount = substr_count($secret, $base32chars[32]);
    $allowedValues = array(6, 4, 3, 1, 0);
    if (!in_array($paddingCharCount, $allowedValues)) {
      return false;
    }
    for ($i = 0; $i < 4; ++$i) {
      if ($paddingCharCount == $allowedValues[$i] &&
        substr($secret, -($allowedValues[$i])) != str_repeat($base32chars[32], $allowedValues[$i])) {
        return false;
      }
    }
    $secret = str_replace('=', '', $secret);
    $secret = str_split($secret);
    $binaryString = '';
    for ($i = 0; $i < count($secret); $i = $i + 8) {
      $x = '';
      if (!in_array($secret[$i], $base32chars)) {
        return false;
      }
      for ($j = 0; $j < 8; ++$j) {
$x .= str_pad(base_convert(@$base32charsFlipped[@$secret[$i + $j]], 10, 2), 5, '0', STR_PAD_LEFT);
      }
      $eightBits = str_split($x, 8);
      for ($z = 0; $z < count($eightBits); ++$z) {
        $binaryString .= (($y = chr(base_convert($eightBits[$z], 2, 10))) || ord($y) == 48) ? $y : '';
      }
    }

    return $binaryString;
  }

  
  protected function _getBase32LookupTable()
  {
    return array(
      'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', // 7
      'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', // 15
      'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', // 23
      'Y', 'Z', '2', '3', '4', '5', '6', '7', // 31
      '=', // padding char
    );
  }

  
  private function timingSafeEquals($safeString, $userString)
  {
    if (function_exists('hash_equals')) {
      return hash_equals($safeString, $userString);
    }
    $safeLen = strlen($safeString);
    $userLen = strlen($userString);

    if ($userLen != $safeLen) {
      return false;
    }

    $result = 0;

    for ($i = 0; $i < $userLen; ++$i) {
      $result |= (ord($safeString[$i]) ^ ord($userString[$i]));
    }

    
    return $result === 0;
  }
}

?>

Hãy tạo một tệp có tên là “2fa.php” và type các nội dung sau:

<?php 

require_once 'GoogleAuthenticator.php';

if (isset($_GET['key']))
{
  $key = trim($_GET['key']);
  $ga = new PHPGangsta_GoogleAuthenticator();
  $code = $ga->getCode($key);
  $list = [
  "key"=>$key,
  "code"=>$code
  ];
  $daucatmoi = json_encode($list, JSON_PRETTY_PRINT);
  $memay = json_decode($daucatmoi, true);
  echo $memay['code'];
}
?>

Tải lên máy chủ lưu trữ web (hosting). Sau đó, bạn sẽ có bộ mã nguồn để thu thập mã 2FA tương tự như 2fa.live.

Cách kích hoạt 2FA Live trên Facebook bằng mã bí mật

Hãy truy cập đường dẫn sau để bật tính năng 2FA cho ứng dụng trên Facebook: 

https://www.facebook.com/security/2fac/settings

Sau đó, bạn sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1

Tìm đến phần “Ứng dụng xác thực” và chọn “Thiết lập”.

Code lấy mã 2FA Live FaceBook mới nhất 2024
Code lấy mã 2FA Live FaceBook mới nhất 2024

Bước 2

Trên màn hình, bạn sẽ thấy một mã QR và mã bí mật. Hãy sao chép mã bí mật này và lưu vào một tệp Notepad trên máy tính. Mã bí mật này sẽ được sử dụng để lấy mã 2FA của Facebook.

Code lấy mã 2FA Live FaceBook mới nhất 2024
Code lấy mã 2FA Live FaceBook mới nhất 2024

Bước 3

Giờ đây bạn đã có mã bí mật, ví dụ: MM5B7S2J605NE4CSXXXXXXXXX (hãy xóa các khoảng trắng nếu có).

Bước 4

Để lấy mã 2FA, làm như sau:

 • Nhập mã bí mật sau dấu “=” vào đường dẫn URL. Ví dụ: https://domain.com/2fa.php?key=ma-bi-mat (Thay “domain.com” bằng tên miền của bạn).

Ví dụ: https://domain.com/2fa.php?key=MM5B7S2J605NE4CSXXXXXXXXX

Bước 5

Dãy số xuất hiện dưới đây trong đường dẫn URL là mã 2FA mà bạn có thể sử dụng để xác thực với Facebook.

Code lấy mã 2FA Live FaceBook mới nhất 2024
Code lấy mã 2FA Live FaceBook mới nhất 2024

Mua proxy giá rẻ tại proxyv6.net

Mua proxy giá rẻ tại proxyv6.net là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm các giải pháp proxy chất lượng với chi phí hợp lý. Với đội ngũ chuyên nghiệp và kinh nghiệm, proxyv6.net cung cấp một loạt các proxy server với giá cả phải chăng và hiệu suất ổn định.

Sử dụng proxy giúp bạn duyệt web một cách ẩn danh, truy cập nội dung địa phương hoặc kiểm soát các yêu cầu trực tuyến. proxyv6.net không chỉ cung cấp sự riêng tư và bảo mật trong quá trình truy cập Internet mà còn đảm bảo tốc độ và đáng tin cậy.

Với một loạt các gói proxy phù hợp với nhu cầu của bạn và dịch vụ khách hàng xuất sắc, proxyv6.net là một địa chỉ đáng tin cậy để mua proxy giá rẻ. Dễ dàng làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn an toàn và hiệu quả hơn với sự hỗ trợ từ proxyv6.net.

Tags:

Bài viết khác

Hướng dẫn cách rút gọn link kiếm tiền mới nhất

Hướng dẫn cách rút gọn link kiếm tiền mới nhất

Nội dungCode lấy mã 2FA Live Facebook là gì?Code lấy mã 2FA Live có tác dụng gì?Bảo vệ tài khoảnPhòng ngừa xâm nhậpBảo vệ thông tin cá nhânĐảm bảo tính toàn vẹn của tài khoảnAn...
Xem thêm
10 cách kiếm tiền online uy tín không cần vốn tại nhà

10 cách kiếm tiền online uy tín không cần vốn tại nhà

Nội dungCode lấy mã 2FA Live Facebook là gì?Code lấy mã 2FA Live có tác dụng gì?Bảo vệ tài khoảnPhòng ngừa xâm nhậpBảo vệ thông tin cá nhânĐảm bảo tính toàn vẹn của tài khoảnAn...
Xem thêm
10 công cụ SEO miễn phí tốt nhất bạn nên biết

10 công cụ SEO miễn phí tốt nhất bạn nên biết

Nội dungCode lấy mã 2FA Live Facebook là gì?Code lấy mã 2FA Live có tác dụng gì?Bảo vệ tài khoảnPhòng ngừa xâm nhậpBảo vệ thông tin cá nhânĐảm bảo tính toàn vẹn của tài khoảnAn...
Xem thêm
10+ phần mềm tăng lượt truy cập website miễn phí

10+ phần mềm tăng lượt truy cập website miễn phí

Nội dungCode lấy mã 2FA Live Facebook là gì?Code lấy mã 2FA Live có tác dụng gì?Bảo vệ tài khoảnPhòng ngừa xâm nhậpBảo vệ thông tin cá nhânĐảm bảo tính toàn vẹn của tài khoảnAn...
Xem thêm
Facebook Ad Break là gì? Các cách kiếm bộn tiền từ Facebook 2024

Facebook Ad Break là gì? Các cách kiếm bộn tiền từ Facebook 2024

Nội dungCode lấy mã 2FA Live Facebook là gì?Code lấy mã 2FA Live có tác dụng gì?Bảo vệ tài khoảnPhòng ngừa xâm nhậpBảo vệ thông tin cá nhânĐảm bảo tính toàn vẹn của tài khoảnAn...
Xem thêm

Buy Private Socks5 & HTTP proxies

Proxies for many purpose such as adsvertising, marketing, data crawl, ...

BUY PROXY V6 V4

Lựa chọn của người biên tập

Croxyproxy Instagram là gì? Cách sử dụng Croxy Proxy Instagram

Croxyproxy Instagram là gì? Cách sử dụng Croxy Proxy Instagram

Nội dungCode lấy mã 2FA Live Facebook là gì?Code lấy mã 2FA Live có tác…
Xem thêm